Το αέριο χλώριο έχει χρώμα ανοιχτό πράσινο με χαρακτηριστική οσμή που είναι ίδια με αυτήν των διαλυμάτων χλωρίνης που χρησιμοποιούνται στην οικιακή καθαριότητα.

Χρησιμοποιείται στην απολύμανση (καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών) των λυμάτων ή του πόσιμου νερού, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση των ασθενειών μέσω του νερού.

Το αέριο χλώριο πρέπει να διακινείται και να διαχειρίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και ασφαλείας. Θα πρέπει κανείς να γνωρίζει ότι είναι πολύ ισχυρό οξειδωτικό μέσο, αντιδρά με τα μέταλλα, παρουσία υγρασίας γίνετε ισχυρά διαβρωτικό, προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα και τους βλεννογόνους αδένες και είναι πάρα πολύ τοξικό (δηλητηριώδες) ακόμα και σε μικρή δόση. Διαλύεται αρκετά στο νερό (1% κ.β. στους 10οC) και αντιδρά οξειδωτικά, τόσο με ανόργανες (Fe2+, Mn2+, NO2-, H2S) όσο και με οργανικές ουσίες, που δεσμεύουν το «απαιτούμενο χλώριο». Μετά την εκπλήρωση της απαίτησης του νερού σε χλώριο παραμένει “υπολειμματικό” δραστικό χλώριο ~ 0,2ppm για να δράσει απολυμαντικά, σε περίπτωση που συντρέχει αιτία μόλυνσης του νερού με παθογόνους οργανισμούς μέσα στο δίκτυο.

Η επαφή του προϊόντος με την υγρασία είναι ανεπιθύμητη εντός του κυλίνδρου γιατί δημιουργεί υδροχλώριο, που ως διαβρωτικό, οδηγεί σε διαρροή του τοξικού χλωρίου με πολύ επικίνδυνες συνέπειες. Για το λόγο αυτό η μέγιστη επιτρεπτή υγρασία στον υπό πίεση κύλινδρο υγροποιημένου χλωρίου δεν υπερβαίνει το 0.005%.

Το αέριο χλώριο εφαρμόζεται :

-      Στην προχλωρίωση ακατέργαστου νερού για παραγωγή πόσιμου νερού.

-      Στον έλεγχο υδρόθειου και οσμών.

-      Στον έλεγχο διόγκωσης της ενεργού ιλύος.

-      Για την παρασκευή οργανικών και ανόργανων ενώσεων χλωρίου.

Οι πιο σημαντικές οργανικές ενώσεις, από την άποψη του όγκου παραγωγής, είναι το 1,2-διχλωροαιθάνιο και το βίνυλοχλωρίδιο, ενδιάμεσα στην παραγωγή του PVC. Οι κυριότερες ανόργανες ενώσεις περιλαμβάνουν HCl, Cl2O,  NaClO3, AlCl3, SiCl4 κ.α.

 -     Στην παραγωγή λευκαντικών και προϊόντων απολύμανσης.
 
Χημικός τύπος:

Cl2

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

Cl> 99.9 %.  

Συσκευασία: 

Διατίθεται κυρίως σε κυλίνδρους των 65 kg (έπειτα από συνεννόηση με τον πελάτη μπορούν να διατεθούν κύλινδροι των 900 kg).

Αποθήκευση:

Η αποθήκευση των κυλίνδρων θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή σε χώρο ευάερο και εύκολα προσβάσιμο για την περίπτωση ατυχήματος (διαρροής). Σε περίπτωση ανάγκης αποθήκευσης μεγάλης ποσότητας χλωρίου θα πρέπει να λαμβάνονται οι περιορισμοί και τα μέτρα της Οδηγίας SEVESO.  

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πρότυπο ΕΝ 937. Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων. Η FERI - TRI διαθέτει άδεια εισαγωγής και διακίνησης χλωρίου στην ελληνική αγορά από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).