Το ανθρακικό ασβέστιο είναι μια λευκή, κοκκώδης, ανόργανη ένωση, η οποία απαντάται στη φύση με τη μορφή ορυκτών και πετρωμάτων, όπως ασβεστίτης, ασβεστόλιθος, κιμωλία, μάρμαρο, και αραγωνίτης. Η εταιρεία μας διαθέτει ανθρακικό ασβέστιο σε κόκκους, περιεκτικότητας 98,6% CaCO3, η οποία κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται για την πλήρωση δοχείων μέσα από τα οποία πρέπει να περνά το νερό από αντίστροφη όσμωση, ώστε να διαλύσει και να απορροφήσει τα συστατικά που χρειάζεται για να γίνει πόσιμο. Το ανθρακικό ασβέστιο, λόγω των συστατικών του και των ιδιοτήτων του βρίσκει πολλές εφαρμογές είτε στη φυσική του μορφή είτε στην καθαρή του:

- Δρα ως αντιδραστήριο σε εφαρμογές αποθείωσης καυσαερίων, εξαλείφοντας τις επιβλαβείς εκπομπές SO2 και ΝΟ2από την καύση άνθρακα και άλλων ορυκτών καυσίμων. 

- Στον κλάδο των κατασκευών, ως δομικό υλικό για τη κατασκευή δρόμων, κτηρίων και άλλων τεχνικών έργων, καθώς και ως συστατικό του τσιμέντου.

- Προστίθεται συχνά σε πισίνες, ως ρυθμιστής pΗ, αντισταθμίζοντας τις όξινες ιδιότητες του απολυμαντικού μέσου.

- Ως πληρωτικό υλικό σε στεγανωτικά, κόλλες, πλαστικά, PVC, μπογιές-χρώματα, στόκους, απορρυπαντικά, καλώδια και ελαστικά.

- Χρήσιμο συστατικό στις βιομηχανίες γυαλιού, κεραμικών και χαρτιού.

- Ως ενισχυτικό ποιότητας εδάφους, για την εξουδετέρωση όξινων εδαφών, ενώ αποτελεί και πλούσια πηγή ασβεστίου. Επίσης, ενισχύει την κατανάλωση βασικών φυτικών θρεπτικών συστατικών, όπως άζωτο, φώσφορο, κάλιο σε όξινα εδάφη.

- Στις ζωοτροφές και ως συμπλήρωμα διατροφής των ζώων πλούσιο σε ασβέστιο.

- Σε διάφορες φαρμακευτικές-ιατρικές εφαρμογές.

 

Χημικός τύπος:

CaCO3

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

98,6 % w/w (CaCO3)

Εμπορική ονομασία: 

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε σακιά των 25 kg. Δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό για την μεταφορά του.

Αποθήκευση:

Το ανθρακικό ασβέστιο πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωση : Διαθέτει βεβαίωση καταλληλότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1018:2006, “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium carbonate” για τη χρήση του σε συστήματα επεξεργασίας πόσιμου νερού.