Το ανθρακικό νάτριο διατίθεται σε σκόνη και έχει λευκό χρώμα. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στην βιομηχανία του γυαλιού, στα απορρυπαντικά, στην κλωστοϋφαντουργια, στην μεταλλουργία, στην χημική βιομηχανία, στις πισίνες (αύξηση του pH, εξουδετέρωση των όξινων αντιδράσεων) και ως αποσκληρυντής νερού.

Χημικός τύπος:

Na2CO3

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας:

 ≥  92% w/w (Na2CO3)

Εμπορική ονομασία: 

SODA ASH (DENSE & LIGHT)

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε σακιά των 25 kg. Δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό για την μεταφορά του.

Αποθήκευση:

Το ανθρακικό νάτριο πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.