Το αντιαφριστικό είναι ένα χημικό πρόσθετο που μειώνει και εμποδίζει το σχηματισμό αφρού σε διάφορες βιομηχανικές διαδικασίες. Οι πιο κοινά χρησιμοποιούμενοι παράγοντες αντιαφρισμού είναι αδιάλυτα έλαια, πολυδιμεθυλοσιλοξάνες και άλλες σιλικόνες και ορισμένες αλκοόλες. Το πρόσθετο χρησιμοποιείται για την πρόληψη σχηματισμού αφρού ή προστίθεται για να σπάσει ένα αφρό που έχει ήδη σχηματιστεί.

Σε βιομηχανικές διεργασίες, οι αφροί δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. Μπορούν να προκαλέσουν βλάβες σε επιφανειακές επικαλύψεις ή να εμποδίσουν την αποτελεσματική πλήρωση των δοχείων. Η εταιρεία μας διαθέτει σιλικονούχα και μη σιλικονούχα αντιαφριστικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του αφρού σε χαρτοποιίες, ποτοποιίες,   βιομηχανίες   τροφίμων,   βιομηχανίες   πλαστικών,   πολυαιθυλενίου,  PVC, χρωμάτων, στα λύματα, στα απόβλητα, στα υγρά ή στερεά απορρυπαντικά, σε διαλύματα καυστικής σόδας, υδροχλωρικού οξέως, σε  γεωτρήσεις και γενικά στην βιομηχανία όπου υπάρχει πρόβλημα αφρού.

Συσκευασία: 

 Διατίθεται σε μπιτόνια 30 L. 

Αποθήκευση:

 Πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.