Τα αντικαθαλωτικά χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των επικαθίσεων αλάτων (κυρίως ασβεστίου, μαγνησίου, στροντίου και βαρίου) στα συστήματα επεξεργασίας νερού. Πολύ συχνά οι καθαλατώσεις που σχηματίζονται στα συστήματα επεξεργασίας νερού
προέρχονται από τη διάσπαση των διαλυμένων αλάτων του νερού (κυρίως άλατα Ca και Mg) καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τα άλατα αυτά καθιζάνουν με τη μορφή πολύ δυσδιάλυτων αποθέσεων. Αυτές οι αποθέσεις προκαλούν πολλά προβλήματα. Ελαττώνουν την απόδοση της θερμικής εναλλαγής και άρα την απόδοση της εγκατάστασης. Επίσης προκαλούν βαθμιαίο φράξιμο των κυκλωμάτων, αυξάνουν την υδραυλική αντίσταση, προκαλούν υπερβολικές πιέσεις και μπορούν να προκαλέσουν διαβρώσεις κάτω από τις αποθέσεις.

Η εταιρεία μας διαθέτει αντικαθαλωτικά βιομηχανικού ψυκτικού νερού, ανοιχτων ψυκτικών κυκλωμάτων νερού και συστημάτων αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση.

Συσκευασία: 

 Διατίθεται σε μπιτόνια 30 L. 

Αποθήκευση:

 Πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.