Ο ενεργός άνθρακας είναι ένα άοσμο υλικό, μαύρου χρώματος, φυσικής ή ορυκτής προέλευσης. 

Παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών σε φίλτρα νερού και αέρα και τα χαρακτηριστικά του, όπως και η τιμή του, διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται. Σημαντικότερες παράμετροι ελέγχου της ποιότητας και δραστικότητάς του είναι ο αριθμός Ιωδίου (Ι), η κοκκομετρία, η ειδική επιφάνεια , ο δείκτης CTC κ.α.

Η δράση του διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση και μπορεί να απορροφά οργανικές ουσίες, να αποχρωματίζει, να δεσμεύει τις οσμές, να συγκρατεί το υπολειμματικό χλώριο κ.α..

Πολλές ποιότητες ενεργού άνθρακα μετά τη χρήση τους, αφού κορεστούν, μπορούν να αναγεννηθούν, δηλαδή να επιστραφούν στον παραγωγό προκειμένου να υποστούν κατάλληλη επεξεργασία προς ανάκτηση της δραστικότητας τους. 

Χημικός τύπος:

C

Μορφή: 

Σκόνη ή κόκκος ή κυλινδρική μορφή

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε μεγασάκους των 1000, 500 κιλών ή σε σακιά των 25 κιλών.

Αποθήκευση:

Να αποφεύγεται η απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. 

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ενεργός άνθρακας που προορίζεται για επεξεργασία πόσιμου νερού ή προϊόντων διατροφής είναι σύμφωνο με το πρότυπο EN ISO 12915.