Το εξαμεταφωσφορικό νάτριο είναι ένα πολυφωσφορικό άλας, λευκού χρώματος, άοσμο, εύκολα διαλυτό στο νερό και αρκετα υγροσκοπικό, το οποίο παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία εφαρμογών τόσο στον κλάδο των τροφίμων όσο και σε βιομηχανικές διεργασίες. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται:

-Ως αποσκληρυντής νερού και κατά τη επεξεργασία νερού ως μέσο διασποράς για τη διατήρηση των συσσωματωμάτων σε κολλοειδή διασπορά. 

-Ως συστατικό οδοντόκρεμας, απορρυπαντικών και ως μέσο διασποράς σε χρώματα διασποράς.

-Ως πρόσθετο τροφίμων με κωδικό Ε452(i). Χρησιμοποιείται ως χημικό αντιδραστήριο (για τη δέσμευση μετάλλων), ως γαλακτωματοποιητής και ως σταθεροποιητής σε αρκετά τρόφιμα όπως κρέας, πουλερικά, θαλασσινά, σιρόπια, σάλτσες, τυρί και γάλα σε σκόνη.

Χημικός τύπος:

(ΝaΡΟ3)6

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

≥ 68% w/w (Total phosphate, as P2O5

Εμπορική ονομασία: 

SHMP

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε σακιά των 25 kg.

Αποθήκευση:

Το εξαμεταφωσφορικό νάτριο πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.