Η FERI-TRI διαθέτει χημικό εργαστήριο για την εξέταση της ποιότητας των προϊόντων και εμπορευμάτων της, πράγμα που γίνεται καθημερινά τόσο για τα εισερχομένα όσο και για εξερχόμενα υλικά. 

Μια επιπλέον καθημερινή εργασία των εργαστηρίων της εταιρείας είναι η εξέταση της ποιότητας των απονέρων και αποβλήτων των πελατών της. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προσφέρει το καταλληλότερο είδος, με τις σωστές ποιοτικές προδιαγραφές, για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μάλιστα, και εφόσον ζητηθεί, η FERI-TRI προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο και παραλαβή δειγμάτων αποβλήτων των πελατών της, για τα οποία πραγματοποιεί εργαστηριακές δοκιμές και αξιολογήσεις της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών προϊόντων ή μειγμάτων σε αυτά.

Επιπλέον, υπάρχει άμεση συνεργασία με πιστοποιημένο εξωτερικό εργαστήριο για τις πιο απαιτητικές αναλύσεις, ώστε η εταιρεία να μπορεί να γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε ποιοτικό χαρακτηριστικό της ζητηθεί ή χρειαστεί να προσδιορίσει.