Η FERI -TRI ασπάζεται την άποψη ότι στις σύγχρονες κοινωνίες οι εταιρίες μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικοί παράγοντες επίλυσης προβλημάτων και προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τις επιχειρησιακές δεξιότητες και τους πόρους που διαθέτει για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής για κάθε εμπλεκόμενο στις διαδικασίες της αλλά και για την υπόλοιπη κοινωνία. Έτσι, η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα της FERI-TRI αφορά :

  • τους πελάτες της,
  • τους εργαζομένους της,
  • ολόκληρη την κοινωνία.

Για τους πελάτες της η FERI -TRI μεριμνά ώστε να τους προσφέρει την κατάλληλη και καλύτερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών στην βέλτιστη δυνατή τιμή, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες και σαφώς ορισμένες ανάγκες και απαιτήσεις τους.

Η FERI -TRI φροντίζει τους εργαζομένους της με ποικίλους τρόπους, που κυμαίνονται από την νομιμότητα έως την διευκόλυνση και την ευεξία. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται η συνεχής προσπάθεια για την διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, για τη διατήρηση του προσωπικού και την αποφυγή απολύσεων, για την προσωπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της καριέρας των απασχολούμενων, για τη δίκαιη ανταμοιβή και για ορισμένη και σαφή απασχόληση, χωρίς κατανάλωση προσωπικού χρόνου.

Η εταιρεία αναζητά τις καλύτερες λύσεις για το περιβάλλον, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αποφυγή των αποβλήτων που επιβαρύνουν τον πλανήτη.

Επιπλέον η εταιρεία προσπαθεί να συνδράμει στο έργο μη κερδοσκοπικών οργανισμών που μεριμνούν για τον άνθρωπο και έχουν ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης.

Τέλος, η εταιρεία αγωνίζεται για τη δίκαιη και ίση μεταχείρηση των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, για την ευαισθητοποίηση των φορέων στα προβλήματα των μικρών επιχειρήσεων και ενθαρρύνει τη βελτίωση των οργανωσιακών δομών που διευκολύνουν τόσο το κράτος όσο και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Έτσι, κατά ελάχιστο, η εταιρεία μας ακολουθεί όλες τις νομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της, επιδιώκει να είναι πάντα ενημερωμένη γύρω από τα θέματα αυτά και να  συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Δημοκρατίας, τόσο για τα χημικά προϊόντα όσο και για την οικονομία, την απασχόληση, τις μεταφορές , το περιβάλλον και οτιδήποτε άλλο ισχύει και θεσπίζεται.

Πέρα από αυτό βρισκόμαστε σε μια διαρκή προσπάθεια πρόβλεψης και αντίδρασης στα οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα της κοινωνίας και συμμετέχουμε σε συνέδρια, ημερίδες και οργανισμούς που στοχεύουν στην πρόοδο και εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, στην προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη χημεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέρος του έργου αυτού πιστοποιείται κάθε χρόνο μέσω της συμμετοχής της στα πρόγραμματα "Υπεύθυνη Φροντίδα" και "READ".