Το άλας του θειικού αργιλίου είναι χρώματος λευκού, λεπτόκκοκο (σχεδόν πούδρα), ευδιάλυτο στο νερό, ελαφρά όξινο και διαβρωτικό χημικό προϊόν. Διατίθεται σε σκόνη ή σε διάλυμα.

Πρόκειται για ένα πολύ δραστικό διάλυμα που βρίσκει εφαρμογή :

- Ως μέσο κροκίδωσης-βάρυνσης-καθίζησης και για επεξεργασία πόσιμου νερού.

- Στην απομάκρυνση των κολλοειδών ουσιών και των βαρέων μετάλλων.

- Στην δέσμευση και απομάκρυνση των φωσφορικών.

- Στην κατεργασία επιφανειακών νερών για παραγωγή πόσιμου νερού.

- Στην καταπολέμηση της θολότητας που παρουσιάζεται από οργανικές ή ανόργανες προσμίξεις που καταλήγουν στο νερό.

- Στη βελτίωση της υφής της συμπυκνωμένης λάσπης που προκύπτει στα συστήματα κατεργασίας βιομηχανικών απόνερων και αστικών λυμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται καλός βαθμός αφυδάτωσής της.

- Στην διάσπαση γαλακτωμάτων.

- Στον αποχρωματισμό των απόνερων.

Χημικός τύπος:

Al2(SO4)3-14H2O, Al2(SO4)3

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

18 %, 7 %, 9% w/w (Al2O3)

Εμπορική ονομασία: 

ALUSALT 18

ALUSOL  40, 45-50

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε μεγασάκους των 1000-1500 kg ή σε σακιά των 25 kg και 50 kg (μετά από παραγγελία) από λαμιναρισμένο πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο.

Διατίθεται σε μπιτόνια των 30 L (διάλυμα 40% ή 50%), σε παλετοδεξαμενές των 1000 L (~ 1270 - 1300 kg) ή σε βυτιοφόρο όχημα έως 25 τόνους.

Αποθήκευση:

Τα σακιά ή οι μεγασάκοι θα πρέπει να φυλάσσονται καλά κλεισμένα και σε μέρος που δεν έχει υγρασία ώστε να μην αλλοιωθεί το υλικό (γιατί είναι υδρόφιλο).

Όλα τα γνωστά πλαστικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση του υλικού εκτός από το πολυαμίδιο, επιλαστιχοποιημένες χαλύβδινες δεξαμενές ή από ανοξείδωτο χάλυβα καλής ποιότητας.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πρότυπο ΕΝ 878.