Το θειικό οξύ, κοινώς βιτριόλι, είναι ένα άχρωμο και σχετικά ιξώδες, ελαιώδες υγρό, το οποίο είναι διαλυτό στο νερό σε οποιαδήποτε αναλογία, με έκλυση μεγάλων ποσοτήτων θερμότητας. Είναι ισχυρότατα διαβρωτικό και καυστικό οξύ (προκαλεί σοβαρά εγκαύματα σε επαφή με το δέρμα), καθώς και οξειδωτικό σε μεγάλες συγκεντρώσεις και υψηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον, το θειικό οξύ διαθέτει εντονότατη αφυδατική δράση και όταν έρθει σε επαφή με οργανική ύλη (π.χ. ξύλο, χαρτί) την απανθρακώνει, αφαιρώντας μόρια νερού.

Προσφέρεται ιδιαίτερα για την εξουδετέρωση της αλκαλικότητας των λυμάτων π.χ. η χημική αντίδραση εξουδετέρωσης της καυστικής σόδας των αποβλήτων δίνει σαν τελικό προϊόν ουδέτερο θειικό νάτριο:

 H2SO4 + 2NaOH -> Na2SO4 + 2H2O

Χημικός τύπος:

H2SO4

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

πυκνό θειικό οξύ 97-98 % w/w (H2SO4) και διαλύματα 70%, 50%, 40% κ.α.

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε μπετόνια των 30 L (~ 55 kg για το πυκνό διάλυμα), σε παλετοδεξαμενές των 1000 L (~ 1850 kg για το πυκνό διάλυμα) ή σε βυτιοφόρο όχημα έως περίπου 25 τόνους.

Αποθήκευση:

Το πυκνό θειικό οξύ > 96% κ.β., μπορεί να αποθηκευτεί σε χαλύβδινες δεξαμενές όταν εξασφαλίζεται η εισροή υγρασίας. Τα διαλύματα του σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μπορούν να αποθηκευτούν σε δεξαμενές από σκληρό PVC,PE ή επενδεδυμένες μεταλλικές με ειδικό λάστιχο ή ανθεκτικό σε οξέα πολυεστέρα.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.