google+
+30 2310 799.333 & +30 2310 797.027 info@feri-tri.gr

Breadcrumbs

Κατεργασία Νερού & Κατεργασία Υγρών Αποβλήτων

Εδώ και 25 χρόνια η εταιρία μας ασχολείται συστηματικά με την κατεργασία νερού και κατεργασία υγρών αποβλήτων ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα του πόσιμου νερού, του νερού πισίνας-κολυμβητηρίων, με τα οποία ο ανθρώπινος οργανισμός έρχεται σε άμεση επαφή, καθώς και των νερών που προορίζονται για τους φυσικούς αποδέκτες. Καθώς όμως το να προστατευθεί η καθαρότητα όλων των υδάτινων πόρων είναι άμεση προτεραιότητα για τη διατήρηση της ζωής του πλανήτη μας, άλλες εξίσου σημαντικές εφαρμογές των προϊόντων μας αφορούν την κατεργασία αστικών και βιομηχανικών λυμάτωνΠερισσότερα...

Κατεργασία για παραγωγή πόσιμου νερού

Όπως είναι γνωστό για λόγους υγιεινής αλλά και για λόγους που οφείλονται στην τεχνολογία της κατεργασίας για παραγωγή πόσιμου νερού, χρησιμοποιείται πρωτίστως νερό από πηγές ή νερό από γεωτρήσεις. Η συνεχώς όμως αυξανόμενη κατανάλωση, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, δεν μπορεί πλέον να καλυφθεί. Έτσι, υποχρεώνεται κανείς να στραφεί στη χρήση επιφανειακού νερού για να εξασφαλιστούν μακροχρόνιες ή βραχυχρόνιες απαιτήσεις σε πόσιμο νερό. 
Η επεξεργασία του νερού πριν την κατανάλωση είναι απαραίτητη ώστε το νερό που καταλήγει στον άνθρωπο να πληρεί τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας για το πόσιμο νερό.
Απαραίτητες διεργασίες είναι η φίλτρανση, η κροκίδωση με προϊόντα πιστοποιημένα για επεξεργασία πόσιμου νερού και η απολύμανση με τα κατάλληλα μέσα.
Σκοπός της FERI-TRI ABEE είναι να προμηθεύει τις εταιρίες που είναι υπεύθυνες για το πόσιμο νερό με τα κατάλληλα χημικά προϊόντα ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες παρενέργειες στον ανθρώπινο οργανισμό.

Κατεργασία νερού πισίνας - κολυμβητηρίων

Σε κάθε κολυμβητήριο μικρό ή μεγάλο πρέπει να γίνεται καθαρισμός του νερού σε καθημερινή βάση ώστε να αποφευχθούν διαφορές παθήσεις που μπορούν να μεταδοθούν μέσα σε μια πισίνα. Απαραίτητες διεργασίες είναι η φίλτρανση, η κροκίδωση με προϊόντα πιστοποιημένα για την επεξεργασία πόσιμου νερού και η απολύμανση με τα κατάλληλα μέσα.Σκοπός της FERI-TRI ABEE είναι να προμηθεύουμε τα κολυμβητήρια με τα κατάλληλα χημικά προϊόντα ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες παρενέργειες στον ανθρώπινο οργανισμό.

Κατεργασία αστικών λυμάτων

Αστικά λύματα είναι τα υγρά απόβλητα, που δημιουργούνται κατά τις διαδικασίες καθαριότητας (μαγειρεία, πλυντήρια, τουαλέτες κ.α.) σε μια κατοικημένη περιοχή (γραφεία, σχολεία, κατοικίες κ.α.).
H επεξεργασία των αστικών λυμάτων είναι πλέον απαραίτητη ώστε το νερό που καταλήγει στους τελικούς αποδέκτες (λίμνες, ποτάμια, θάλασσα, έδαφος) να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ώστε να μην υποβαθμιστούν οι υδάτινοι πόροι του πλανήτη μας.
Το νερό που έχει επεξεργαστεί κατάλληλα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές όπως :

 • Άρδευση αγροτικών εκτάσεων.
 • Άρδευση πάρκων γηπέδων ποδοσφαίρου/γκόλφ, κοινόχρηστων χώρων, ακάλυπτων χώρων σε καταστήματα/βιομηχανίες κ.α.
 • Βιομηχανικές δραστηριότητες, κυρίως για ψύξη.
 • Εμπλουτισμός των υπόγειων υδάτων, είτε μέσω λεκανών διασποράς είτε με απευθείας έκχυση στον υπόγειο υδροφορέα.
 • Περιβαλλοντικές/αναψυχής, που περιλαμβάνουν έναν αριθμό μη πόσιμων χρήσεων που σχετίζονται με δραστηριότητες που έχουν ως βάση το νερό, π.χ. όπως υγρότοποι αναψυχής, εμπλουτισμός υγροβιότοπων ή ενίσχυση χειμάρρων
 • Πυρόσβεση, κλιματισμός, καθαρισμός τουαλετών ή για οικοδομική χρήση.
 • Πόσιμο νερό, εφαρμόζεται μετά από ανάμιξη του ανακτημένου νερού με το ακατέργαστο πόσιμο νερό.

Κατεργασία βιομηχανικών λυμάτων

Βιομηχανικά λύματα είναι τα λύματα που προκύπτουν από τις διάφορες διεργασίες που λαμβάνουν χώρο σε μια βιομηχανία. Αυτά τα λύματα μπορεί να προέρχονται από βαφεία, σφαγεία, κονσερβοποιεία, γαλακτοκομεία κ.α. Η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη ώστε το νερό που καταλήγει στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης- αποχέτευσης ή στους τελικούς αποδέκτες (λίμνες, ποτάμια, θάλασσα, έδαφος) να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τη διάθεση των λυμάτων.Η επεξεργασία που απαιτείται σε κάθε βιομηχανία εξαρτάται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάθε μίας, τον τελικό αποδέκτη ή τις επιθυμητές χρήσεις των απόνερων και τα διαθέσιμα οικονομικά και τεχνικά μέσα.

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ

Η κροκίδωση είναι μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες που πρέπει να υποστεί το νερό σε αρχικό στάδιο ώστε να απομακρυνθούν τα αιωρούμενα και κολλοειδή σωματίδια μετά απο βάρυνση και την καθίζηση που ακολουθεί. Στην τεχνολογία της κατεργασίας του νερού, η κροκίδωση αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα και αναπτύχθηκε ένας μεγάλος αριθμός τεχνογνωσιών για το σκοπό αυτό.

Κατά την επιλογή του μέσου κροκίδωσης πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του κυρίως τις παρακάτω παραμέτρους κατά προτεραιότητα:

1.  Η τιμή του πρέπει να είναι προσιτή.

2.  Να διαθέτει πολύ καλές κροκιδωτικές ιδιότητες.

3.  Να είναι ευδιάλυτο στο νερό.

4.  Η δοσιμέτρησή του να είναι απλή και λειτουργική.

5.  Να μην περιέχει προσμίξεις που οι ίδιες να δημιουργούν διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Κάποια από τα προβλήματα που βρίσκουν λύση με την χρήση των κροκιδωτικών είναι :

Στις περιπτώσεις που εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων υπερφορτώνονται (μια και το φορτίο των ακαθαρσιών αυξάνεται πολλές φορές απότομα) τα κροκιδωτικά προϊόντα, τα οποία ευνοούν το σχηματισμό, την σύμπηξη και τη βάρυνση των βιολογικά αποικοδομήσιμων ουσιών αυξάνουν την απόδοση της εγκατάστασης και το βαθμό καθαρισμού.

Τα άλατα ή διαλύματα του σιδήρου και αργιλίου, έχουν την ιδιότητα της κατακρήμνισης των φωσφορικών (έως και 95%), του αζώτου και του αρσενικού σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από την υδάτινη μάζα. Επιπλέον δεσμεύουν και απομακρύνουν το υδρόθειο και τα θειούχα.

Επίσης, τα άλατα του δισθενούς σιδήρου έχουν την ιδιότητα να ανάγουν το εξασθενές χρώμιο προς το ακίνδυνο τρισθενές.

Τα κροκιδωτικά γενικότερα δεν επιτρέπουν το σχηματισμό επιπλέουσας λάσπης και βελτιώνουν σημαντικά την υφή της συμπυκνωμένης λάσπης που προκύπτει στα συστήματα κατεργασίας βιομηχανικών απόνερων και αστικών λυμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται καλός βαθμός αφυδάτωσής της.

Η μέθοδος της κροκίδωσης εφαρμόζεται και όταν γίνεται κατεργασία υφάλμυρου νερού ή νερού θαλάσσης για παραγωγή πόσιμου νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης.

Κροκιδωτικό είναι το χημικό αντιδραστήριο το οποίο προστίθεται για την αποσταθεροποίηση των κολλοειδών σωματιδίων στα υγρά απόβλητα και τον σχηματισμό κροκίδων.

Η έγχυση των κροκιδωτικών μπορεί να γίνει σε διάφορες θέσεις της εγκατάστασης επεξεργασίας των λυμάτων όπως :

- στο στάδιο του προκαθαρισμού,

- στο στάδιο του βιολογικού καθαρισμού,

- στο στάδιο του τελικού καθαρισμού.

(Όταν η κροκίδωση των ακατέργαστων λυμάτων διενεργείται στο στάδιο του προκαθαρισμού επιτυγχάνεται τόσο ελάφρυνση της βαθμίδας του βιολογικού καθαρισμού ο οποίος ακολουθεί, όσο και μείωση του φορτίου και των οργανικών προσμίξεων από 40-60%).

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Απολύμανση είναι η μερική θανάτωση των οργανισμών που προκαλούν ασθένειες. Όλοι οι οργανισμοί δεν καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της διεργασίας. Το γεγονός αυτό διαφοροποιεί την απολύμανση από τη αποστείρωση, κατά την οποία επέρχεται η θανάτωση όλων των οργανισμών.

Όπως είναι ευνόητο το νερό που χρησιμοποιούμε και πολύ περισσότερο αυτό που πίνουμε πρέπει να απολυμαίνεται ώστε να διασφαλίζεται η υγεία μας.Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται τα απολυμαντικά ή βιοκτόνα προϊόντα. Ως "βιοκτόνα" ορίζονται οι δραστικές ουσίες ή τα παρασκευάσματα τα οποία προορίζονται να καταστρέφουν, να αποτρέπουν, να καθιστούν αβλαβή, να προλαμβάνουν τη δράση ή κατ΄άλλο τρόπο να ασκούν περιοριστική δράση επί κάθε βλαβερού οργανισμού με χημικά ή βιολογικά μέσα.   

Παρόλο που τα βιοκτόνα είναι απαραίτητα για τη δημόσια υγεία, απαραίτητη είναι και η συνετή και κατάλληλη χρήση τους, σύμφωνα πάντα με συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές και πρότυπα. Για τον λόγο αυτό έχει θεσπιστεί μια πλειάδα κανονισμών και διατάξεων που αφορούν την εισαγωγή και διάθεση στην αγορά βιοκτόνων προϊόντων, ώστε να υπάρχει έλεγχος τόσο σε εθνικό οσό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο της καταλλήλοτητας των βιοκτόνων προϊόντων για κάθε χρήση.     

Βιοκτόνα προϊόντα που διακινούνται χωρίς αδειοδότηση και χωρίς τους κατάλληλους ελέγχους ποιότητας πρέπει να αποφεύγονται γιατί η χρήση τους δεν εξασφαλίζει το απαιτούμενο αποτέλεσμα, πράγμα που εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους.  

Ως βιοκτόνα χρησιμοποιούνται κυρίως τα χημικά προϊοντα με βάση το χλώριο, όπως είναι το υποχλωριώδες νάτριο, το χλωριώδες νάτριο, το χλωρικό νάτριο και φυσικά το ίδιο το υγροποιημένο αέριο χλώριο. Σε πολλές περιπτώσεις επίσης το υπεροξείδιο του υδρογόνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βιοκτόνο.

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ - ΡΥΘΜΙΣΗ PH

Εξουδετέρωση είναι η διαδικασία που πρέπει να υποστούν τα πολύ όξινα ή αλκαλικά απόβλητα ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται στους αποδέκτες από το υψηλό ή χαμηλό pH τους. Γενικά όλα τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα με υπερβολικά χαμηλό ή υψηλό pH απαιτείται να εξουδετερωθούν πριν τη διάθεση τους σε φυσικό αποδέκτη (ποτάμι, λίμνη, θάλασσα).

Η ρύθμιση του pH απαιτείται για ένα πλήθος διεργασιών κατά την επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Υγρά απόβλητα που είναι όξινα μπορεί να εξουδετερωθούν με πρόσθεση διάφορων αλκαλικών χημικών προϊόντων ενώ τα αλκαλικά απόβλητα αντίστοιχα με πρόσθεση όξινων.

Η μη ρύθμιση του pH  μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα φθοράς (διάβρωσης) σε αγωγούς αποχέτευσης, μηχανολογικό εξοπλισμό κλπ. Επειδή γενικά πολλές διαδικασίες συμβαίνουν σε μία εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ή υγρών αποβλήτων απαιτούνται συγκεκριμένες τιμές pH για τη βέλτιστη απόδοσή τους και κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχός του.

Ως ρυθμιστικά pH χρησιμοποιούνται διάφορα χημικά προϊόντα σύμφωνα πάντα με το προς ρύθμιση απόβλητο. 

 

ΟΞΕΙΔΩΑΝΑΓΩΓΗ

Η οξειδοαναγωγή χρησιμοποιείται πολύ συχνά κατά την επεξεργασία τοξικών ή µη υγρών αποβλήτων, πόσιμου νερού και αστικών λυμάτων.

Οξείδωση είναι η απώλεια ηλεκτρονίων π.χ. CH3OH → HCHO + Hκαι κυρίως χρησιμοποιείται:

 • για να βελτιωθεί η δυνατότητα επεξεργασίας των μη βιοαποικοδομήσιμων οργανικών ουσιών,
 • για να εξαλειφθεί η ανασταλτική επίδραση που έχουν συγκεκριμένες οργανικές και ανόργανες ουσίες στη μικροβιακή ανάπτυξη,
 • για να μειωθεί ή να εξαλειφθεί η τοξικότητα συγκεκριμένων οργανικών και ανόργανων ουσιών στη μικροβιακή ανάπτυξη και στην υδρόβια χλωρίδα,
 • για αποσύνθεση των οργανικών μορίων που υπάρχουν στα λύματα και συνιστούν το BOD (π.χ. οξείδωση με όζον, χλώριο υπεροξείδιο του υδρογόνου)

Αναγωγή είναι η πρόσληψη ηλεκτρονίων π.χ. H2 + Cl2 → 2HCl και κυρίως χρησιμοποιείται :

 • Σε βιομηχανίες μετάλλου  για την αναγωγή του εξασθενούς χρωμίου σε τρισθενές.
 • Σε βιομηχανίες τσιμέντου για την αναγωγή του εξασθενούς χρωμίου σε τρισθενές

 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ ΚΟΚΚΟΙ CaCO3 98,6 %
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ SODA ASH (DENSE & LIGHT) ΣΚΟΝΗ Na2CO3 ≥ 92 %
ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ ΚΟΚΚΟΙ
ΑΝΤΙΑΦΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΑΦΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΗ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ, ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ
ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΩΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
ΑΡΓΙΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ SODAL ΔΙΑΛΥΜΑ Na2O Al2O3.nH2O 10%
ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΥΚΝΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ Ομάδα Ι
ΔΙΣΘΕΝΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ FERROSOL 90 ΔΙΑΛΥΜΑ FeCl2 9%
ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΣΚΟΝΗ, ΚΟΚΚΟΙ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ C
ΕΝΥΔΡΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΤΡΙΝΑΤΡΙΟ TSP ΣΚΟΝΗ Νa3ΡΟ4 > 97%
ΕΞΑΜΕΤΑΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ SHMP ΣΚΟΝΗ, ΛΕΠΙΑ (ΝaΡΟ3)6 ≥ 68%
ΕΠΤΑΕΝΥΔΡΟΣ ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ FERROSALT 18 ΑΛΑΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ FeSO4-7Η2Ο 18%
ΕΠΤΑΕΝΥΔΡΟΣ ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ, ΑΝΤΙΚΤΕΡ ΑΛΑΣ FeSO4·7H2O 18% w/w (Fe2+)
ΘΕΙΙΚΟ ΑΡΓΙΛΙΟ ALUSALT 18, ALUSOL 40, 45-50 ΑΛΑΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ Al2(SO4)3-14H2O, Al2(SO4)3 18%, 7 %, 9%
ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ SULFURIC ACID ΔΙΑΛΥΜΑ H2SO4 97-98%, 70%, 50%,30%
ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ
ΜΕΤΑΔΙΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ SODIUM METABISULFITE ΣΚΟΝΗ, ΔΙΑΛΥΜΑ Na2S2O5 30%, 40%, 98%
ΜΟΝΟΥΔΡΙΚΟΣ ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΣΚΟΝΗ, ΚΟΚΚΟΙ FeSO4·H2O 30%
ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ ΣΒΩΛΟΙ NH4NO3 34,4 %
ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ NITRASVESTSOL 50 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ, ΚΟΚΚΟΙ, ΔΙΑΛΥΜΑ Ca(NO3)2·4H2O 99%, 49 %
ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΣΟΔΑ ΣΚΟΝΗ NaHCO3 99%
ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΚΟΚΚΟΙ, ΔΙΑΛΥΜΑ NaHSO4 94,5 – 98,5 %
ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΑΝΙΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΑΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΚΑΤΙΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΑΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΜΗ ΙΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΑΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟ POLYPAC ΔΙΑΛΥΜΑ
ΤΡΙΣΘΕΝΗΣ ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ FERRIX 3, FERRIXSOL 100 ΚΟΚΚΟΙ, ΔΙΑΛΥΜΑ Fe2(SO4)3 ~19,5%, 10%
ΤΡΙΣΘΕΝΗΣ ΧΛΩΡΟΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ FERRISOL 123 ΔΙΑΛΥΜΑ FeClSO4 12,3%
ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ FERRISOL 90, 140 ΔΙΑΛΥΜΑ FeCl3 9%, 14%
ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΑΜΜΩΝΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ NH4OH 19% ,25%
ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ-HYDRATED LIME ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ HYDRATED LIME Ca(OH)2 > 90%
ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ KΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ, CAUSTIC SODA ΔΙΑΛΥΜΑ, ΠΕΡΛΑ ΚΑΙ FLAKES NaOH 17-50%, 99%
ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ HYDROCHLORIC ACID ΔΙΑΛΥΜΑ HCl 1-33% κ.β. και 36-37% κ.β. (για πόσιμο νερό)
ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ HYDROGEN PEROXIDE ΔΙΑΛΥΜΑ H2O2 35%, 50%
ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ SODIUM HYPOCHLORITE ΔΙΑΛΥΜΑ NaClO ≥12 %
ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ ΚΟΚΚΟΙ
ΧΛΩΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ SODIUM CHLORATE ΣΚΟΝΗ NaClO3 98%
ΧΛΩΡΙΟ CHLORINE ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ Cl2 > 99.9 %
ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΣΚΟΝΗ, ΔΙΑΛΥΜΑ CaCl2 77%, 35%
ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ ΑΛΑΤΙ ΚΟΚΚΟΙ, ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ NaCl > 99%
ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟΥ PAC NORMAL / H.B. ΔΙΑΛΥΜΑ Al(OH)aClb 9-18%
ΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ SODIUM CHLORITE ΔΙΑΛΥΜΑ NaClO2 7,5%, 25%, 31%, 35%