Η νιτρική αμμωνία ή νιτρικό αμμώνιο είναι ένα άλας λευκού χρώματος που διαλύεται πολύ εύκολα στο νερό. Η βασικότερη χρήση της είναι ως πηγή αζώτου στα λιπάσματα αλλά μπορεί χρησιμοποιείται επίσης στα αστικά ή βιομηχανικά λύματα προληπτικά για την αποφυγή δημιουργίας υδρόθειου. Αποτελεί επίσης άμεσα ή έμμεσα, προϊόν για συνθέσεις διαφόρων χημικών ή φαρμακευτικών προϊόντων. 

Το νιτρικό αμμώνιο είναι ένα δημοφιλές λίπασμα, δεδομένου ότι παρέχει το ήμισυ του αζώτου (Ν) υπό μορφή νιτρικών και κατά το άλλο ήμισυ σε μορφή αμμωνίου. Η μορφή νιτρικών κινείται άμεσα με το νερό του εδάφους στις ρίζες, όπου είναι άμεσα διαθέσιμο για απορρόφηση από τα φυτά. Το νιτρικό αμμώνιο ήταν το πρώτο αζωτούχο λίπασμα που ξεκίνησε να παράγεται σε μεγάλη κλίμακα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα ή ως σημαντικό συστατικό πολλών λιπασμάτων, ως πηγή αζώτου για την ανάπτυξη των φυτών. Λόγω της σχετικής επικινδυνότητας του (οξειδωτικό) και για τη σωστή εφαρμογή του  η προσθήκη νιτρικού αμμωνίου πρέπει να γίνεται ελεγχόμενα τόσο στα φυτά όσο και στα λύματα.   

Χημικός τύπος:

NH4NO3

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας:

34,4 % w/w (total N)

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε σακιά 25 kg. 

Αποθήκευση:

Το νιτρικό αμμώνιο πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.