Το νιτρικό ασβέστιο διατίθεται ως στερεό άλας (99% κ.β. Ca(NO3)2·4H2O)  ή ως διάλυμα 50% κ.β. (Ca(NO3)2·4H2O) (NITRASBESTOL 50) για απευθείας χρήση. Πρόκειται για ένα δραστικό χημικό, κατάλληλο για την καταστολή-παρεμπόδιση σχηματισμού δυσοσμίας σε αποχετευτικά δίκτυα και σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων που οφείλονται κυρίως σε αποδέσμευση υδρόθειου, εξαιτίας συνθηκών αναερόβιας ζύμωσης θειικών.

Οι κύριες χρήσεις του νιτρικού ασβεστίου είναι :

- «Αναχαιτιστικό αναγωγής των SO42- που βρίσκονται μέσα στο λύμα με την ρίζα των νιτρικών (ΝΟ3-), από την οποία τα βακτηρίδια παραλαμβάνουν το απαιτούμενο Ο2 και αναστέλλεται έτσι η αναγωγή των SO42- προς HSκαι S2-, μέχρις ότου εξαντληθούν οι νιτρικές ρίζες.

- Ως λίπασμα, σε κοκκώδη μορφή. Εφαρμόζεται στο έδαφος για όλες τις καλλιέργειες, αλλά είναι πιο αποτελεσματικό σε όξινα εδάφη, ιδιαίτερα την άνοιξη σε καλλιέργειες που άρχισαν το χειμώνα.

- Για τον έλεγχο ορισμένων ασθενειών των φυτών. Αραιό νιτρικό ασβέστιο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της πικρής κηλίδωσης (bitter pit) και της φέλωσης (cork spot) στα μήλα.

Χημικός τύπος:

Ca(NO3)2·H2O

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

99% w/w Ca(NO3)4·H2O (στερεό),  N :15.5% ή 11.76% 

49% w/w Ca(NO3)4·H2O (διάλυμα)

Εμπορική ονομασία: 

NITRASVESTSOL 50 (ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ)

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε παλέτες των 1000kg, σε σακιά των 25 kg και σε μεγασάκους των 1000 kg.

Διατίθεται σε παλετοδεξαμενές των 1000 L.

Αποθήκευση:

Σε χώρο όπου δεν υπάρχει υγρασία, ώστε να μην αλλοιωθεί το υλικό.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.