Το όξινο θειούχο νάτριο είναι ένα στερεό άλας (λέπια) με χημικό τύπο NaHS, ελαφρώς κιτρινωπού χρώματος και δυσάρεστη χαρακτηριστική οσμή (θείου). Χρησιμοποιείται σε πολλές βιομηχανικές εφαρμογές:

- Στην επεξεργασία αποβλήτων-λυμάτων, ως παράγοντας επίπλευσης, ρύθμισης pH και ως αναγωγικό μέσο.

- Στην επεξεργασία μετάλλων,

- Στη βιομηχανία χαρτιού και χαρτοπολτού (διεργασία Kraft),

- Στην επεξεργασία δερμάτινων ειδών, είτε ως μέσο μαυρίσματος είτε για την αφαίρεση της τρίχας από τα δέρματα.

- Στην κλωστοϋφαντουργία (βαφές).

Χημικός τύπος:

NaHS

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

70-72 % w/w NaHS (λέπια)

8,75% w/w, 40% w/w NaHS (διάλυμα)

Εμπορική ονομασία: 

 ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε σακιά 25 kg (στερεό άλας) και σε παλετοδεξαμενές των 1000 L ή σε βυτιοφόρο όχημα έως 25 τόνους (διάλυμα).

Αποθήκευση:

 Το στερεό άλας πρέπει να αποθηκεύεται σε ξερό μέρος και σε καλά αεριζόμενο χώρο. Το διάλυμα πρέπει να αποθηκεύεται σε πλαστική συσκευασία PVC,ΡΕ,PVDF, ανοξείδωτου χάλυβα 316.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.