Η ουρία είναι μια οργανική ένωση που μπορούμε να βρούμε σε διάφορες μορφές, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη και τα διαλύματα. Το χρώμα της είναι λευκό. Eίναι ευδιάλυτη σε νερό αλλά και εύκολα το απορροφά για τον λόγο αυτό στη στερεά της μορφή προστίθεται κάποιο υλικό για την αποφυγή σβόλων.   

Η κύρια χρήση της είναι ως πηγή αζώτου για τα φυτά. Xρησιμοποιείτε επίσης ως αντιψυκτικό, ως διορθωτικό pH, ως ενδιάμεσο και ως πρόσθετο σε ζωοτροφές. Επιπλέον ουρία χρησιμοποιείται κατά την παραγωγή ρητινών και πολυμερών. Μια βασική χρήση της ουρίας είναι κατά την κατεργασία των αέριων ρύπων για την αναγωγή των NOx.   

Χημικός τύπος:

CO(NH2)2

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

99% w/w CO(NH2)2 (solid)

40% w/w CO(NH2)2, 32.5% w/w CO(NH2)2 (solution)

Εμπορική ονομασία: 

ΟΥΡΙΑ

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε σακιά 25 kg, σε μεγασάκους των 1000 Kg.

Διατίθεται σε παλετοδεξαμενές των 1000 L και σε βυτιοφόρο όχημα έως 25 τόνους.

Δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό για την μεταφορά του.

Αποθήκευση:

Η ουρία πρέπει να φυλάσσεται σε κλειστό και ξηρό χώρο.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.