Η ποιότητα των χημικών προϊοντων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η ποιότητα καθορίζει την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και τη διάρκεια ζωής τους, πράγμα που συνδέεται άρρηκτα με το τελικό κόστος τους. Αγοράζοντας κανείς χημικά προϊοντα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μπερδεύει την χαμηλότερη με την καλύτερη τιμή. Πρέπει κανείς να γνωρίζει τις κρίσιμες παραμέτρους σύγκρισης και να προτιμά πάντα αξιόπιστους προμηθευτές που έχουν τα μέσα και το προσωπικό για να ελέγχουν τόσο τα εισερχόμενα όσο και τα εξερχόμενα υλικά και προϊόντα. Τότε και μόνο τότε μπορεί να θεωρεί ότι παραλαμβάνει αυτό το οποίο πληρώνει.

Η FERI TRI είναι από τους ελάχιστους προμηθευτές χημικών προϊόντων στον ελλαδικό χώρο που πράγματι αξιολογεί τα όσα παραλαμβάνει και προσφέρει. Στο χημικό μας εργαστήριο γίνονται καθημερινές αναλύσεις στις κρίσιμες παραμέτρους πρώτων υλών και προϊόντων, ενώ περιοδικά γίνονται λεπτομερείς αναλύσεις για ιχνοστοιχεία και άλλες προσμίξεις.

Σϋμφωνα με την πολιτική ποιότητας που η επιχείρηση ακολουθεί με  τον όρο «Ποιότητα» εννοείται ότι οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω των έργων της στο χώρο των χημικών κατεργασίας νερού και απόνερων και στον κλάδο όπου δραστηριοποιείται καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών όπως αυτές έχουν τεθεί βάσει συμφωνημένων προδιαγραφών, αλλά και τις προδιαγραφές της ίδιας της εταιρείας όσον αφορά στους στρατηγικούς στόχους και την πολιτική ανάπτυξής της.

Η εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων, καθώς επίσης και των παραγωγικών διαδικασιών με στόχο την ικανοποίηση και την ασφάλεια των καταναλωτών. Η προσπάθεια της εταιρίας για παροχή ποιοτικών προϊόντων/υπηρεσιών στους πελάτες, στοχεύει στην ικανοποίηση των απαιτήσεών τους. Η προσφορά προϊόντων υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας από την επιχείρηση επιτυγχάνεται με τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση όλων των διεργασιών που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας. 

Η Πολιτική της εταιρίας επεκτείνεται στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των επαγγελματικών κινδύνων που απορρέουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες για το περιβάλλον και τον επαγγελματικό κίνδυνο νομοθετικές διατάξεις και μέσα από τη θέσπιση συγκεκριμένων σκοπών και στόχων για το περιβάλλον και τον επαγγελματικό κίνδυνο επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων μέσω του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001)

Η επιχείρηση  FERI-TRI θέτει τους ακόλουθους στόχους:

 • Τη διάθεση ποιοτικών, αξιόπιστων και φιλικά προς το περιβάλλον χημικών προϊόντων που απευθύνονται στην επεξεργασία νερού, απόνερων και λυμάτων.
 • Την ανάπτυξη νέων προϊόντων μέσω της συνεχούς εργαστηριακής έρευνας και της έρευνας αγοράς.
 • Την προώθηση της ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε πελάτες και προμηθευτές.
 • Την αφοσίωση στην ποιότητα και στην κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών προσφέροντας λύσεις στα καθημερινά προβλήματά του.
 • Τη διατήρηση και αύξηση του μεριδίου της αγοράς που κατέχει.
 • Τη διατήρηση και περαιτέρω αξιολόγηση των εγκεκριμένων προμηθευτών της.
 • Με την ανάπτυξη των προγραμμάτων μείωσης του επαγγελματικού κινδύνου και των περιβαλλοντικών προγραμμάτων.
 • Την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων.
 • Την μείωση των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων.
 • Την χρήση πλήρως ανακυκλώσιμων περιεκτών των τελικών προϊόντων.

Η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για την επίτευξη των στόχων, μέσω των ακόλουθων ενεργειών:

 • Τη γνωστοποίηση της πολιτικής στους εργαζομένους και διαθεσιμότητά της στο ευρύ κοινό
 • Διάθεση όλων των υλικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται.
 • Ανασκόπηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση των στόχων.
 • Συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές, την ασφάλεια & υγιεινή στο χώρο εργασίας και την ποιότητα των προϊόντων και συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης.
 • Ανασκόπηση της πολιτικής για την επίτευξη στόχων κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο

Η εφαρμογή της πολιτικής αυτής αποτελεί πρώτιστη δέσμευση για τη διοίκηση της εταιρείας και ευθύνη όλων των εργαζομένων.

 Για την υλοποίηση της Πολιτικής, η εταιρεία λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές :

 • Η Διοίκηση παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας καλό εργασιακό περιβάλλον, όσον αφορά τόσο στις συνθήκες εργασίας, όσο και στην καλλιέργεια κλίματος ομαδικότητας και συνεργασίας για την άψογη εκτέλεση των έργων.
 • Η Διοίκηση μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας, ώστε να είναι πάντα σε θέση να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
 • Η εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, εργαλεία, σκευάσματα, μέσα ατομικής προστασίας, έντυπα, εκπαίδευση κλπ.) για την επίτευξη των Στόχων Ποιότητας.
 • Όλα τα στοιχεία των ελέγχων τεκμηριώνονται, αναλύονται και χρησιμοποιούνται κατάλληλα στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας.
 • Ενδεχόμενες παρεκκλίσεις αποτελούν αφορμή για άμεση εκτέλεση διορθωτικών αλλά και προληπτικών ενεργειών.

Η Διοίκηση ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ για την Πολιτική Ποιότητας. Εξασφαλίζει δε τη δέσμευση αυτή, καλλιεργώντας το πνεύμα της συνολικής και συλλογικής προσπάθειας σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα μέσα, ώστε όλοι να τηρούν την Πολιτική Ποιότητας και να προωθούν κάθε ενέργεια που διαρκώς προάγει και βελτιώνει την ποιότητα.