Πρόκειται για οργανικά προϊόντα με μεγάλο μοριακό βάρος με βάση το πολυακρυλαμίδιο, τα οποία είναι πλήρως διαλυτά στο νερό. Χρησιμοποιούνται σαν βοηθητικά κροκιδωτικά στις διεργασίες:

- Κροκίδωση κολλοειδών αιωρημάτων.

- Διαύγαση απόνερων και λυμάτων.

- Αφυδάτωση της λάσπης.

- Αποχρωματισμός απόνερων κ.α..

Ανάλογα με το αν το ηλεκτρικό φορτίο των πολυηλεκτρολυτών, όταν αυτοί προστίθενται στο νερό, είναι αρνητικό, θετικό, ή ουδέτερο, οι πολυηλεκτρολύτες ταξινομούνται ως ανιονικοί, κατιονικοί και μη ιονικοί.

Οι πολυηλεκτρολύτες δρουν ως κροκιδωτικά, που εξουδετερώνουν ή μειώνουν το φορτίο των σωματιδίων του υγρού αποβλήτου. Επειδή τα σωματίδια στα υγρά απόβλητα είναι συνήθως φορτισμένα θετικά (μια και τα κύρια κροκιδωτικά που χρησιμοποιούνται είναι τα άλατα του σιδήρου ή του αργιλίου), χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό ανιονικοί πολυηλεκτρολύτες. Για να επιτευχθεί η εξουδετέρωση του φορτίου, οι πολυηλεκτρολύτες πρέπει να προσροφηθούν στην επιφάνεια των σωματιδίων (κροκίδωση φλόκων). Προϋπόθεση όμως για σωστή προσρόφηση των πολυμερών στα κολλοειδή σωματίδια, είναι η επαρκής και έντονη ανάμιξη.

Πολυμερή που είναι ανιονικά και μη-ιονικά προσκολλώνται σε έναν αριθμό θέσεων προσρόφησης στην επιφάνεια των σωματιδίων, που βρίσκονται στα υγρά απόβλητα. Όταν ένα ή περισσότερα σωματίδια προσκολλώνται κατά μήκος του ίδιου πολυμερούς σχηματίζεται μια γέφυρα. Τα γεφυρωμένα σωματίδια συνδέονται με άλλα γεφυρωμένα σωματίδια κατά τη διαδικασία της συσσωμάτωσης και έτσι απομακρύνονται εύκολα με καθίζηση.

Η έγχυση των διαλυμάτων του πολυηλεκτρολύτη σε νερό ή σε λάσπη γίνεται σε σημείο όπου είναι εγγυημένος ο έντονος στροβιλισμός ώστε η ανάμειξη να είναι η καλύτερη δυνατή. Αν η ανάμιξη είναι ανεπαρκής, το πολυμερές θα “αναδιπλωθεί” και το αποτέλεσμα δεν θα είναι ικανοποιητικό.

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε σακιά των 25 kg.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωση: Κάποιοι πολυηλεκτρολύτες είναι κατάλληλοι για κατεργασία πόσιμου νερού.