Για την FERI-TRI τα θέματα υγείας και ασφάλειας θεωρούνται πρωταρχικής σπουδαιότητας τεχνικά και επιστημονικά προβλήματα, για αυτό και επιδιώκει να είναι πάντα ενήμερη γύρω από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα, ενώ μεριμνά και φροντίζει για αυτά, τόσο εντός των εγκαταστάσεων της όσο και έξω από αυτές.

 

Η εταιρεία μας λαμβάνει μια σειρά μέτρων για την διαφύλαξη και την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας εντός των εγκαταστάσεων της.

 • Τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας, τους κανονισμούς και τις σχετικές διατάξεις.
 • Ενημερώνουμε το προσωπικό της εταιρείας για τους κανόνες, τα μέτρα και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται κατά την παραγωγή, χρήση και διακίνηση των χημικών ουσιών.
 • Διαθέτουμε στο προσωπικό της εταιρείας αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο τα ειδικά έγγραφα για την ασφάλεια (Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας - MSDS) των προϊόντων και εμπορευμάτων της εταιρείας μας.   
 • Ενημερώνουμε τους εργαζομένους για τους κινδύνους της εργασίας, την πρόληψη των ασθενειών, τις επικίνδυνες ουσίες και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.  
 • Χρησιμοποιούμε τον αναγκαίο προστατευτικό εξοπλισμό (στολές, γάντια, παπούτσια, μάσκες, κάσκες, γυαλιά κ.λ.π.)
 • Τοποθετούμε σε εμφανή σημεία στους χώρους εργασίας  τα συγκεκριμένα σήματα απαγορεύσεων και προειδοποιήσεων καθώς και την ειδική, κατάλληλη σήμανση σε όλες τις συσκευασίες των χημικών προϊόντων
 • Διενεργούμε εκτιμήσεις αναγνώρισης κινδύνων και σχεδιάζουμε δράσεις για την εξάλειψη ή μείωση του κινδύνου, μέσω κατάλληλης επιλογής μέτρων πρόληψης και προστασίας 
 • Βελτιώνουμε τις συνθήκες εργασίας και ασφαλείας με την καθημερινή επίβλεψη και εργασία του πιστοποιημένουΤεχνικού Ασφαλείας  της FERI-TRI.

 

Η FERI-TRI επιδιώκει καθημερινά την κατοχύρωση της ασφάλειας εκτός των εγκαταστάσεων, κατά τη μεταφορά των προϊόντων και εμπορευμάτων της.

 • Ακολουθούμε όλους τους κανονισμούς που προβλέπονται στη Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR) και  τον κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) που ορίζει τις διαδικασίες για την ελεύθερη κυκλοφορία των χημικών προϊόντων.
 • Απασχολούμε μόνο πιστοποιημένους κατά ADR οδηγούς βυτιοφόρων - φορτηγών
 • Διαθέτουμε ιδιόκτητα, κατάλληλα, πιστοποιημένα κατά ADR, οχήματα για τις μεταφορές  των προϊόντων και εμπορευμάτων μας
 • Απασχολούμε πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς που παρακολουθεί αδιάλειπτα τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζουν τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, επαληθεύει την ύπαρξη στα οχήματα των εγγράφων μεταφοράς και του εξοπλισμού ασφαλείας που πρέπει να συνοδεύει τη μεταφορά και την συμμόρφωση αυτών των εγγράφων και του εξοπλισμού με τους κανονισμούς και παρέχει τις σχετικές συμβουλές προς τους εργαζομένους της εταιρείας.
 • Ασφαλίζουμε τα μεταφορικά μέσα της εταιρείας μας με ειδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για κάθε περίπτωση αστοχίας κατά την μεταφορά.

 

Για την σωστή εφαρμογή και οργάνωση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, η FERI-TRI εφαρμόζει το πρότυπο OHSAS 18001.