Το υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα) βρίσκει πάρα πολλές εφαρμογές στη βιομηχανία αλλά και σε καθημερινή χρήση. Η καυστική σόδα ανήκει στην κατηγορία των ισχυρών βάσεων και έχει ως βασική ιδιότητα να ανεβάζει το pH σε οποιοδήποτε διάλυμα προστεθεί. Διατίθεται σε διάλυμα από 50% κ.β. σε NaOH και κάτω. Συχνά προστίθεται, σε όξινα απόβλητα εξασφαλίζοντας γρήγορη και αποτελεσματική εξουδετέρωση τους, πριν διατεθούν προς επεξεργασία καθαρισμού ή προς κάποιον φυσικό αποδέκτη, διότι οι ψηλές ή χαμηλές τιμές του pH μπορεί να προκαλέσουν δυσμενείς συνέπειες στους αποδέκτες.

Χημικός τύπος:

NaOH

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

49-50 % w/w (NaOH) (ή 30% ή 25% κ.β.) για το διάλυμα.

Εμπορική ονομασία: 

CAUSTIC SODA

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε μπετόνια των 30 L (~ 46 kg για το διάλυμα 50% κ.β.), σε παλετοδεξαμενές των 1000 L (~ 1500 kg για το διάλυμα 50% κ.β.) ή σε βυτιοφόρο όχημα έως περίπου 25 τόνους.

Αποθήκευση:

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα γνωστά πλαστικά υλικά εκτός από το πολυαμίδιο. Παγώνει κάτω από τους 10oC.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.