Η χρήση της ασβέστου με την μορφή του οξειδίου του ασβεστίου, επιφέρει σε όλα τα στάδια ενός βιολογικού καθαρισμού, τόσο πριν τη συμπύκνωση των υγρών λυμάτων όσο και στην παραγόμενη λάσπη, εντυπωσιακά αποτελέσματα. Αυτό βασίζεται στη χημική της συμπεριφορά και πιο συγκεκριμένα στο ότι:

- Συντελεί στην κατακρήμνιση πολλών ρύπων (όπως φωσφορικά άλατα και βαρέα μέταλλα), οι οποίοι συμπαρασύρονται με τον τρόπο αυτό στη λάσπη.

- Δρα ως ένα πολύ καλό κροκιδωτικό συντελώντας με τον τρόπο αυτό στον εγκλωβισμό αιωρούμενων σωματιδίων κάνοντας τα στερεά να καθιζάνουν γρήγορα και έτσι η απομάκρυνση τους γίνεται πολύ εύκολη.

- Παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης του pH και εξουδετερώνει την οξύτητα των λυμάτων.

- Αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μείωση της δυσοσμίας και των παθογόνων οργανισμών.

Η προσθήκη υδράσβεστου απαιτείται για την αλκαλική σταθεροποίηση της λάσπης. Σε επαρκείς ποσότητες χρησιμοποιείται για την ανύψωση του pH στο 12 ή υψηλότερα. Το υψηλό pH δημιουργεί ένα περιβάλλον που σταματά ή καθυστερεί σημαντικά τις μικροβιακές αντιδράσεις, που μπορεί να οδηγήσουν στην παραγωγή δυσοσμίας και αισθητικές οχλήσεις. Με τη χρήση του υδράσβεστου η λάσπη δεν θα υφίσταται σήψη, δε θα παράγει δυσοσμία και δε θα αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Επίσης η διεργασία αυτή μπορεί να αδρανοποιήσει ιούς, βακτήρια και άλλους επιβλαβής μικροοργανισμούς.

Η προεπεξεργασία της λάσπης (πριν την αφυδάτωση) με υδράσβεστο χρησιμοποιείται για την άμεση διάθεση της υγρής λάσπης στο έδαφος ή βελτίωση και σταθεροποίηση της.

Η επεξεργασία  με υδράσβεστο έχει τα εξής πλεονεκτήματα :

- Χρησιμοποιείται ξηρή υδράσβεστος.

- Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για την αφυδάτωση.

- Εξαλείφονται τα προβλήματα αποφράξεων και συντήρησης που σχετίζονται με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται.

Επιπλέον ο υδράσβεστος χρησιμοποιείται και στην βιολογική καλλιέργεια για να διορθώσει τα όξινα εδάφη (για εδάφη με pH κάτω από 6). Δεν έχει διασυστηματική δράση, αυτό σημαίνει ότι με ένα καλό πλύσιμο μπορούμε να καταναλώσουμε τα προϊόντα χωρίς πρόβλημα.

Χημικός τύπος:

Ca(OH)2

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

90% w/w (Ca(OH)2)

Συσκευασία:

Σε σακιά των 25 kg.

Αποθήκευση:

Το υλικό δεν πρέπει να αφεθεί να χάσει τη φυσική του υγρασία και δεν πρέπει να αποθηκεύετε κοντά σε ισχυρά οξέα. Το υλικό μπορεί να αποθηκευθεί για απεριόριστο χρόνο, αρκεί να μη βρίσκεται σε επαφή με υγρασία και διοξείδιο του άνθρακα.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  στον κανονισμό EN 12518.

Σημείωση: Είναι κατάλληλο για κατεργασία πόσιμου νερού.