Το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου έχει ελαφρά υποκίτρινο χρώμα. Χρησιμοποιείται κυρίως για την απολύμανση (καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών) του πόσιμου νερού και των λυμάτων για να αποφευχθεί η μετάδοση των ασθενειών, όπως και το αέριο χλώριο και το διοξείδιο του χλωρίου (υδροχλωρικό οξύ και χλωριώδες νάτριο).

Όταν εκτίθεται σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος μειώνεται γρήγορα η περιεκτικότητα του σε διαθέσιμο χλώριο γιατί διασπάται.

Χρησιμοποιείται και ως ρυθμιστής pH σε λύματα, βιομηχανικό ή πόσιμο νερό ή σε πισίνες.

Το υποχλωριώδες νάτριο χρησιμοποιείται εκτός από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και για απολύμανση, συμπεριλαμβανομένης της προχλωρίωσης στην κατεργασία νερού για παραγωγή πόσιμου, ελέγχου του υδρόθειου, της διόγκωσης της ενεργού ιλύος και κατά των οσμών.

Επιπλέον το διάλυμα του υποχλωριώδους νατρίου χρησιμοποιείται στην λεύκανση των υφασμάτων (κλωστοϋφαντουργία) και σε άλλες βιομηχανίες.

Χημικός τύπος:

NaClO

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

≥12 % w/w ( as free chlorine)

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε μπιτόνια των 30 L ~ 36 kg, σε παλετοδεξαμενές των 1000 L ~ 1200 kg ή σε βυτιοφόρο όχημα έως 25 τόνους.

Αποθήκευση:

Η αποθήκευση του διαλύματος θα πρέπει να γίνει σε δροσερό μέρος και σε δεξαμενές ανθεκτικές στη διάβρωση, πλαστικά PVC, PE, PP, PVDF ή από πολυεστέρα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην διακίνηση και αποθήκευση του υλικού κατά τους καλοκαιρινούς διότι οι υψηλές θερμοκρασία το επηρεάζουν δραστικά, μειώνοντας την περιεκτικότητα του, με συνέπεια την μείωση της αποτελεσματικότητας του.  

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο κανονισμό ΕΝ 901. Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.  Η FERI - TRI διαθέτει άδεια εισαγωγής και διακίνησης υποχλωριώδους νατρίου στην ελληνική αγορά από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).