Το δισόξινο φωσφορικό αμμώνιο, γνωστό και ως φωσφορικό μονοαμμώνιο είναι μια κρυσταλλική ένωση, λευκού χρώματος, άοσμη. Χρησιμοποιείται κυρίως ως λίπασμα, εφοδιάζοντας το έδαφος με στοιχεία όπως το άζωτο και ο φώσφορος σε μια μορφή που μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από τα φυτά. Επίσης, χρησιμοποιείται ως συστατικό πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και στην παραγωγή απορρυπαντικών και καθαριστικών.

Χημικός τύπος:

 NH4H2PO4

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

>98% w/w (NH4H2PO4)

Εμπορική ονομασία: 

 

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε σακιά 25 kg. 

Αποθήκευση:

Το φωσφορικό μονοαμμώνιο πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.