Το φωσφορικό μονοασβέστιο είναι η ανόργανη, κοκκώδης ένωση, λευκού χρώματος, με χημικό τύπο Ca(H2PO4)2 (ACMP- Anhydrous monocalcium phosphate). Πιο συχνά απαντάται ως μονουδρικό φωσφορικό μονοασβέστιο Ca(H2PO4)2H2O (MCP-Monocalcium phosphate monohydrate).  Η εταιρεία μας διαθέτει μονουδρικό φωσφορικό μονοασβέστιο MCP, το οποίο βρίσκει εφαρμογή κυρίως ως υπερφωσφορικό λίπασμα, καθώς και ως πρόσθετο σε ζωοτροφές. 

Χημικός τύπος:

Ca(H2PO4)2·H2O

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

22% w/w 

Εμπορική ονομασία: 

MCP

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε σακιά των 25 kg.

Αποθήκευση:

Το φωσφορικό μονοασβέστιο πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.