Το ένυδρο φωσφορικό νάτριο είναι μια λευκή, άοσμη, κρυσταλλική σκόνη, πολύ διαλυτή στο νερό, με ισχυρά αλκαλικό υδατικό διάλυμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

-Στην κατεργασία νερού (ως αποσκληρυντής και ως ρυθμιστής αλκαλικότητας).

-Στην παραγωγή καθαριστικών, σαπουνιών και απορρυπαντικών.

-Στην επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και ως ανασταλτικός παράγοντας διάβρωσης.

-Στην κλωστοϋφαντουργία και

- Στην παραγωγή συνθετικού καουτσούκ.

 Χημικός τύπος:

Na3PO4·12H2O

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

≥ % w/w (Total phosphate, as P2O5

Εμπορική ονομασία: 

 TSP

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε σακιά των 25 kg.

Αποθήκευση:

Το ένυδρο φωσφορικό νάτριο πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.