Η χαλαζιακή άμμος χρησιμοποιείται για την φίλτρανση σε μονάδες επεξεργασίας νερού. Τα αιωρούμενα σωματίδια που δεν καθιζάνουν στη δεξαμενή καθίζησης, κατακρατούνται σε φίλτρα βαρύτητας άμμου ή φίλτρα πίεσης με πλήρωση άμμου με διαβαθμισμένη κοκκομετρική σύνθεση.

Η προσφερόμενη χαλαζιακή άμμος είναι φυσικής προέλευσης και όχι λατομείου (σπαστήρα), είναι πλυμένη, ξηρή και ταξινομημένη σε κοκκομετρικές διαβαθμίσεις σύμφωνα με το πρότυπο EN 12904, ενώ είναι πλήρως απαλλαγμένη από σκόνη ή άλλες προσμίξεις (μίκα κλπ).

Κανονισμοί: