Το χλωρικό νάτριο είναι μια λευκή κρυσταλλική σκόνη, εύκολα διαλυτή στο νερό και αρκετά υγροσκοπική. 

   Οι κυριότερες χρήσεις του χλωρικού νατρίου είναι:

Ως λευκαντικό στη χαρτοβιομηχανία και σε κλωστοϋφαντουργία.

- Στην παραγωγή χρωστικών ουσιών και βαφών.

- Στην παραγωγή διοξειδίου του χλωρίου, χλωριούχου νατρίου, χλωρικού και υπερχλωρικού καλίου.

- Ως οξειδωτικό σε χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες.

- Ως ζιζανιοκτόνο.

 Χημικός τύπος:

NaClO3

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

98% w/w (NaClO3)

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε σακιά 25 Kg.

Αποθήκευση:

Το χλωρικό νάτριο πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.