Το διάλυμα χλωριούχου πολυαργιλίου είναι ελαφρά θολό και με κιτρινωπό χρώμα Διατίθεται σε διάλυμα υψηλής βασικότητας > 65%και χαμηλής βασικότητας ~ 45 % και . Τα διαλύματα διατίθενται με περιεκτικότητα σε Al2O9 - 18 % κ.β. Τα διαλύματα PAC συνιστάται να δοσιμετρώνται χωρίς να αραιώνονται σε σημεία όπου επικρατεί έντονος στροβιλισμός (δύνη). Η χρήση νερού για αραίωση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε καθίζησή του (υδρόλυση).

Πρόκειται για ένα πολύ δραστικό διάλυμα που βρίσκει εφαρμογή :

- Ως μέσο κροκίδωσης-βάρυνσης-καθίζησης στην επεξεργασία πόσιμου νερού, νερού κολυμβητηρίων και υγρών αποβλήτων (βιομηχανικών) ή/και αστικών λυμάτων.

- Στην απομάκρυνση χουμικών ουσιών και φυτοφαρμάκων που βρίσκονται σε τεχνητά φράγματα και λίμνες.

- Στην απομάκρυνση των καρκινογενών ουσιών και των βαρέων μετάλλων.

- Στην δέσμευση και απομάκρυνση των φωσφορικών.

- Στην κατεργασία επιφανειακών νερών για παραγωγή πόσιμου νερού.

- Στην καταπολέμηση της θολότητας που παρουσιάζεται από οργανικές και ανόργανες προσμίξεις που καταλήγουν στο νερό μετά από έντονες βροχοπτώσεις.

- Στη βελτίωση της υφής της συμπυκνωμένης λάσπης που προκύπτει στα συστήματα κατεργασίας βιομηχανικών απόνερων και αστικών λυμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται καλός βαθμός αφυδάτωσής της.

- Στην διάσπαση γαλακτωμάτων.

- Στον αποχρωματισμό των απόνερων.

Χημικός τύπος:

Al(OH)aClb

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

9 - 18% w/w (Al2O3)

Εμπορική ονομασία: 

PAC 18, 14, 9

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε μπιτόνια των 30 L ~ 40-41 kg (διάλυμα 18%), σε παλετοδεξαμενές των 1000 L ~ 1360 kg (διάλυμα 18%) ή σε βυτιοφόρο όχημα έως 25 τόνους.

Αποθήκευση:

Η αποθήκευση του διαλύματος θα πρέπει να γίνειται σε δροσερό μέρος και σε δεξαμενές ανθεκτικές στη διάβρωση. Πλαστικά PVC, PE, PP, PVDF ή από πολυεστέρα.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πρότυπο ΕΝ 883.