Το χλωριούχο νάτριο είναι η ιοντική ένωση με χημικό τύπο NaCl, το γνωστό σε όλους μας μαγειρικό αλάτι. 

Μεγάλες ποσότητες χλωριούχου νατρίου χρησιμοποιούνται σε πολλές βιομηχανικές διεργασίες, καθώς είναι μια σημαντική πηγή ενώσεων νατρίου και χλωρίου. Χρησιμοποιείται:

- Στην αποσκλήρυνση του νερού,

- Στη χλωρίωση του νερού σε πισίνες-κολυμβητήρια, μέσω συστήματος ηλεκτρόλυσης του διαλυμένου άλατος και παραγωγής της κατάλληλης ποσότητας χλωρίου, για την απολύμανση του νερού. Το χλώριο που παράγεται με αυτή τη διαδικασία είναι απαλλαγμένο από τα παραπροϊόντα του βιομηχανικού χλωρίου.

Χημικός τύπος:

NaCl

Τυπικές κρίσιμες παράμετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 

99% w/w (NaCl)

Εμπορική ονομασία: 

Αλάτι, Μαγειρικό αλάτι, αλάτι φαγητού.

Συσκευασία: 

Διατίθεται σε σακιά 25 kg. 

Αποθήκευση:

Το χλωριούχο νάτριο πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Κανονισμοί:

Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Κανονισμό EN 973 και ΕΝ 14805.