Η FERI - ΤRI ΑΒΕΕ διαθέτει ειδική άδεια αποκομιδής και αξιοποίησης «οξέων καθαρισμού», κωδ. Ε.Α.11.01.05*, δηλαδή των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από το χημικό καθαρισμό με υδροχλωρικό οξύ των επιφανειών των χαλύβδινων εξαρτημάτων. Τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα των υγρών αυτών αποβλήτων παρακολουθούνται και εξετάζονται επισταμένα τόσο από το αρμόδιο κυβερνητικό όργανο όσο και από την ίδια την εταιρεία, προκειμένου να είναι εφικτό να αξιοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της. Υγρά απόβλητα που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένα με βαρέα μέταλλα δεν είναι δυνατόν ακόμα να αξιοποιηθούν κατά τις διεργασίες που πραγματοποιεί η  FERI - ΤRΙ αλλά πρέπει να μεταφερθούν σε εξειδικευμένους οίκους αποκομιδής του εξωτερικού.